Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.9.2017

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  19.9.2017
v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  4. Interpelácie poslancov
  5. Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN č. 1/2016 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malým zdrojom
  6. Úprava rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 3/2017
  7. Kontrola plnenia rozpočtu obce k 14. 09. 2017
  8. Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Dechtice
  9. Smernica o poskytovaní jednorazových finančných prostriedkov osobitným skupinám obyvateľstva
  10. Prevádzkový poriadok Zberného dvora Dechtice
  11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ, Dechtice 514
  12. Prezentácia Projektu „Mudrochov mlyn“
  13. Informácia o čerpaní fondu opráv v bytových domoch
  14. Informácie starostu obce
  15. Rôzne
  16. Záver
Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore