Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.5.2018

asadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 22.5.2018  v obradnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach.

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
 4. Interpelácie poslancov
 5. Návrh rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Dechtice
 6. Čerpanie rozpočtu obce Dechtice k 30.04.2018
 7. Návrh na úpravu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
 8. Určenie poplatku pre vstup do Rotundy, propagačný materiál a reklamné predmety
 9. Žiadosť o prenájom časti pozemku na cintoríne – DAROPOL, s.r.o.
 10. Žiadosť o predĺženie nájmu bytu –  Lenka Baraniaková
 11. Schválenie nájmu s Petrom Bzdúchom v ZS
 12. Informácie starostu obce
 13. Rôzne
 14. Záver
Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore