Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2017

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  26.6.2017 
v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  4. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 a konsolidovanej výročnej správy za rok 2016
  5. Úprava rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 2/2017
  6. Kontrola plnenia rozpočtu obce k 23. 06.  2017
  7. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole
  8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017
  9. Návrh VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastkovú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice
  10. Žiadosť Jána Rajnica o odkúpenie pozemkov v spoluvlastníckom podiele
  11. Informácie starostu obce
  12. Rôzne
  13. Diskusia
  14. Záver
Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore