Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.2.2018

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 27.2.2018 o 18:00  v obradnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
 4. Interpelácie poslancov
 5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017
 6. Prerokovanie Záverečného účtu
 7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 2017
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
 9. Schválenie Záverečného účtu
 10. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
 11. Informácie starostu obce
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

Príloha: Diskusný príspevok predsedu DHZ Dechtice Petra Madeju 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore