Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 8.7.2019

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA sa uskutočnilo v pondelok,  8. 7. 2019 o 18:00 v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Dechticiach

Program:

   1. Otvorenie
   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
   3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
   4. Interpelácie poslancov
   5. Návrh VZN Obce Dechtice č. 4/2019 o čistote a o ochrane verejnej zelene
   6. Návrh VZN Obce Dechtice  č. 5/2019 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dechtice
   7. Návrh VZN Obce Dechtice č. 6/2019 o vyhradení miest a ustanovení na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
   8. Návrh VZN Obce Dechtice  č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
   9. Návrh VZN Obce Dechtice  č. 8/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice
   10. Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016 – 2020
   11. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej závierke za rok 2018
   12. Kontrola plnenia rozpočtu k 30. 06. 2019
   13. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
   14. Rôzne
   15. Diskusia
   16. Záver
Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore