Archív obecných správ

Zníženie a odpustenie poplatku za komunálny odpad.

žiadosť treba podať do 31.3.20201

Na základe písomnej žiadosti, doručenej na obecný úrad, obec za obdobie, ktoré poplatník preukáže, že viac ako 90 dní sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce, poplatok sa

zníži o 50 % – ak bude predložený jeden z nasledovných dokladov:

  • pracovná zmluva, pracovné povolenie alebo potvrdenie od zamestnávateľa, že časť roka vykonáva prácu v zahraničí,
  • potvrdenie o ubytovaní v internátnom zariadení alebo o nájme mimo obce v súvislosti s návštevou školy.

odpustí – ak bude predložený jeden z nasledovných dokladov:

  • potvrdenia o umiestnení v zariadení sociálnych služieb alebo nemocenskom zariadení
  • potvrdenia o prechodnom pobyte a platbe za odpad v mieste prechodného pobytu /potvrdenie o platbe neplatí pri prechodnom pobyte v zahraničí/
  • pracovná zmluva, pracovné povolenie alebo potvrdenie od zamestnávateľa, že celý rok vykonáva prácu v zahraničí
  • prípadne iného dokladu preukazujúceho nárok na odpustenie poplatku. Doklady preukazujúce poskytnutie zľavy, alebo odpustenie poplatku nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

Doklady preukazujúce dôvod zníženia alebo odpustenia poplatku je poplatník povinný predložiť správcovi poplatku v lehote do 31. marca bežného zdaňovacieho obdobia. V prípade nepredloženia dokladu v stanovenej lehote, správca poplatku predmetný poplatok v príslušnom spoplatňovanom období nezníži, resp. neodpustí.

Neuplatnenie zníženia, resp. odpustenia poplatku má za následok zánik nároku na zníženie, resp. odpustenie poplatku v bežnom spoplatňovanom období.

Z  VZN OBCE DECHTICE č. 14/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice

Iveta Tomaškovičová
Samostaný odborný referent
Obecný úrad Dechtice

Príloha: Tlačivo na žiadosť…

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore