KORONAVÍRUS

Koronavírus – opatrenia a informácie

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae,
ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERSCoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť.
Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade
komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní.
Bol potvrdený prenos koronavírusu SARS-CoV-2 z človeka na človeka.

Telefónne číslo – CALL CENTRUM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave:  0905 903 053

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
s účinnosťou od 16.03.2020
Tlačiť
Pondelok, 16 Marec 2020
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (11.03.2020)  v súlade s uznesením vlády SR z 15.03.2020 nariaďuje nasledovné opatrenia:

 1. S účinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
  1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
  2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
  3. predajní drogérie,
  4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
  5. predajní novín a tlačovín,
  6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
  7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
  8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
  9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
  10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.
 1. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).
 1. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu, aby nezatvorili prevádzky uvedené v bode A.
 1. Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.

Odôvodnenie:

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky (č. 4211994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva vznení neskoršich predpisov
počnúc dňom 12. 3. 2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného
zdravia II. stupňa.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID- 19.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 113 z 5. marca 2020 uložila Úradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky úlohu vydat’opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktorým zakáže alebo obmedzí činnosť prevádzok uvedených v záväznej časti tohto opatrenia a nariadi izolálciu osôb, ktoré sa skupinovo vracajú z postihnutých oblasti zahraničia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie širenia ochorení COVID- 19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Z dôvodu poznatkov iných krajín a vývoja epidémie v rôznych regiónoch sveta pri vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID-19 u veľkého počtu obyvateľov, najmä skupín, u ktorých sa najviac pozoroval ťažký priebeh a úmrtnosť, je
nevyhnutné pristúpit‘ na začiatku výskytu tohto ochorenia na uzemí Slovenskej republiky k
takým opatreniam, aby sa mohlo, čo najviac ľudí vyhnúť styku s chorými ľuďmi.

Uvedené opatrenie je jedným z najefektívnejších opatrení na zabránenie vzniku epidémie a je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie širenia ochorenia COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom predmetného opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam v súvislosti s ochorením COVID-19.

Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode A, B je podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 20.000 eur.

Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode D je podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1659 eur.

 

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť