KORONAVÍRUS

Koronavírus – opatrenia a informácie

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae,
ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERSCoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť.
Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade
komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní.
Bol potvrdený prenos koronavírusu SARS-CoV-2 z človeka na človeka.

Telefónne číslo – CALL CENTRUM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave:  0905 903 053

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
s účinnosťou od 16.03.2020
Tlačiť
Pondelok, 16 Marec 2020
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (11.03.2020)  v súlade s uznesením vlády SR z 15.03.2020 nariaďuje nasledovné opatrenia:

 1. S účinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
  1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
  2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
  3. predajní drogérie,
  4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
  5. predajní novín a tlačovín,
  6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
  7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
  8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
  9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
  10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.
 1. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).
 1. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu, aby nezatvorili prevádzky uvedené v bode A.
 1. Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.

Odôvodnenie:

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky (č. 4211994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva vznení neskoršich predpisov
počnúc dňom 12. 3. 2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného
zdravia II. stupňa.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID- 19.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 113 z 5. marca 2020 uložila Úradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky úlohu vydat’opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktorým zakáže alebo obmedzí činnosť prevádzok uvedených v záväznej časti tohto opatrenia a nariadi izolálciu osôb, ktoré sa skupinovo vracajú z postihnutých oblasti zahraničia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie širenia ochorení COVID- 19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Z dôvodu poznatkov iných krajín a vývoja epidémie v rôznych regiónoch sveta pri vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID-19 u veľkého počtu obyvateľov, najmä skupín, u ktorých sa najviac pozoroval ťažký priebeh a úmrtnosť, je
nevyhnutné pristúpit‘ na začiatku výskytu tohto ochorenia na uzemí Slovenskej republiky k
takým opatreniam, aby sa mohlo, čo najviac ľudí vyhnúť styku s chorými ľuďmi.

Uvedené opatrenie je jedným z najefektívnejších opatrení na zabránenie vzniku epidémie a je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie širenia ochorenia COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom predmetného opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam v súvislosti s ochorením COVID-19.

Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode A, B je podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 20.000 eur.

Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode D je podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1659 eur.

 

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore