Archív obecných správ

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Dechtice

Obec Dechtice

podľa ustanovenia  § 4  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky /  riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Dechtice 514,
s predpokladaným nástupom dňa 01. 07. 2019

 Požadované predpoklady a požiadavky:

 1. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
  1. odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona  č. 317/2009 Z.    o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  2. najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,
  3. vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Iné  požiadavky:
  1. bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona č. 317/2009 Z. z. pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
  2. zdravotná spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  3. zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá sa má vykonávať,
  4. ovládanie štátneho jazyka,
  5. znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
  6. organizačné schopnosti,
  7. komunikatívnosť.
 3. Zoznam požadovaných dokladov:
  1. písomná prihláška do výberového konania,
  2. profesijný životopis,
  3. overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelan a absolvovaní 1. atestácie,
  4. návrh koncepcie rozvoja školy / v rozsahu max 3 strán / ,
  5. výpis z registra trestov nie starších ako 3 mesiace,
  6. doklad o dĺžke výkonu pedagogickej praxe,
  7. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy,
  8. súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov.

Dátum a miesto podania prihlášky:
Prihlášky zasielajte do 23.  apríla 2019 do 9:00 hod.  v zalepenej obálke s označením
„ Neotvárať – výberové konanie Základná škola s materskou školou Dechtice 514“ na adresu: Obec Dechtice, Obecný úrad  č. 488, 919 53  Dechtice. Rozhodujúca je pečiatka podateľne vyhlasovateľa.

V Dechticiach dňa   29.03.2019

PhDr. Karol Zachar, v.r.
starosta obce

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore