Archív obecných správ

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

                                                                                   

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dechtice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.10.2015 začala na základe žiadosti Ing.
Richarda Fila, Dechtice 148, konanie č. DEC- 125/2015 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 10 ks jaseňov a 3 ks jelší – rastúci na pozemku parc.
č. 466;  v k. ú Dechtice vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore