Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.1.2019

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA sa uskutočnilo v pondelok,  14. 1. 2019

Program:

   1. Otvorenie
   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
   3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
   4. Interpelácie poslancov
   5. Žiadosť o uznanie nadobudnutia pozemku parcela č. 464/9
   6. Žiadosť o odstránenie závady  zatekajúcej strechy
   7. Projekt „Vytvorenie odborných učební v Základnej škole Dechtice, realizovaného v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-13.“
   8. Správa zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu
   9. Správa hlavnej kontrolórky za rok 2018
   10. Schválenie zmlúv o nájme nebytových priestorov
   11. Rôzne
   12. Záver
Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore