Archív obecných správ

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 

Obec Dechtice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.3.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DEC- 31/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov

– 4 ks orecha, 2 ks čerešne a 1 ks jablone – rastúcich na pozemku parc.

č.245/1,3  v k. ú Dechtice v spoluvlastníctve žiadateľa z dôvodu výstavby rodinného domu navrhovateľa.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na

adresu: mecirova@soutt.sk.

 

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore