Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.12.2016

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 13.12.2016 o 18:00
v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  4. Návrh a schválenie VZN č. 7 o používaní pyrotechnických výrobkov na území Obce Dechtice
  5. Návrh a schválenie VZN č. 8 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice
  6. Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2017 a roky 2018 a 2019
  7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Dechtice na rok 2017 a roky 2018 a 2019
  8. Schválenie rozpočtu obce Dechtice na rok 2017 a roky 2018 a 2019
  9. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30. 11. 2016
  10. Rozpočtové opatrenie č. 7 na rok 2016
  11. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole
  12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2017
  13. Žiadosť o kúpu pozemku a zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú
  14. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016 – príkaz starostu obce
  1. Informácie starostu obce
  2. Rôzne
  3. Diskusia
  4. Záver

 

Zápisnica zo zasadnutiapdf-logo300-80x80

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore