Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.9.2016

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 13.9.2016 o 18:00
v obášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
 4. Kontrola plnenia rozpočtu obce a jej rozpočtovej organizácie k 31.08.2016
 5. Rozpočtové opatrenia číslo 5 a 6, ktorým sa upravuje rozpočet obce na rok 2016
 6. Návrh VZN č. 6/2016 o výške mesačného príspevku na čiastkovú úhradu výdavkov
  škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice
 7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ Dechtice 514
 8. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce
  Dechtice k 31. 12. 2015 a o overení súladu konsolidovanej výročnej správy
  s konsolidovanou účtovnou závierkou
 9. 9. Informácia o investičných akciách v obci
 10. Diskusia
 11. Záver

Prílohy:

pdf-logo300-80x80  Zápisnica zo zasadnutia

 

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore