Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2017

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  14.12.2017 v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach.

Program:

  1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  4. Interpelácie poslancov
  5. Žiadosť o prerokovanie a zmenu Územného plánu rozvoja obce Dechtice
  6. Návrh a schválenie VZN č. 3/2017 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Dechtice
  7. Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a 2020
  8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a 2020
  9. Schválenie rozpočtu obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a 2020
  10. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 11. 12. 2017
  11. Rozpočtové opatrenia č. 4, 5, 6 na rok 2017
  12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018
  13. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2017 – príkaz starostu obce
  14. Plán zasadnutí OZ na rok 2018
  15. Informácie starostu obce
  16. Rôzne
  17. Záver
Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore