Obecné oznamyZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 7. 3. 2022

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov sa
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
uskutoční 7. 3. 2022 o 18:00 v kultúrnom dome v Dechticiach.

Program:

       1. Otvorenie
       2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
       3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
       4. Interpelácie poslancov
       5. Dodatok č. 1 k VZN Obce Dechtice o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice
       6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
       7. Prenájom 1 izbového bytu – Vladimír Benda
       8. Dofinancovanie výstavby telocvične
       9. Návrh mesačnej odmeny hlavnej kontrolórke obce Dechtice
       10. Žiadosť o nájom a využívanie nehnuteľného majetku obce Dechtice –  Matúš Petranský
       11. Prerokovanie prenájmu obecných športovísk
       12. Informácie starostu obce
       13. Rôzne
       14. Diskusia
       15. Záver

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore