Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.2.2017

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa konalo  14.2.2017 o 18:00
v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  4. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov obce a RO k 31. 12. 2016
  5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016
  6. Informácie starostu obce
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver
Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore