Archív obecných správ

Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo Dechtice v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov vyhlasuje

VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE DECHTICE

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Dechtice zašlú alebo odovzdajú písomnú prihlášku s predpísanými záležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 30.04.2015 do 15.30 hod na Obecnom úrade Dechtice 488, PSČ 919 53 v uzavretej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční 15.5.2015

Požiadavky:

  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ( § 18a ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov)
  • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
  • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ( § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov)

Všeobecné podmienky:

  • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému najmenej 1x ročne predkladá správu o kontrolnej činnosti,
  •  funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona, ( § 18 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov)
  • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce.

Obec Dechtice
Karol Zachar, starosta obce

Zverejnené na:
– úradnej tabuli obce 01.04.2015
– internetovej stránke obce 01.04.2015

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore