Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.4.2017

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo   6.4.2017 o 18:00
v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  4. Prerokovanie Záverečného účtu Obce Dechtice za rok 2016
  5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce za rok 2016
  6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
  7. Schválenie Záverečného účtu Obce Dechtice za rok 2016
  8. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2017
  9. Kontrola rozpočtu obce – plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31. 03. 2017
  10. Schválenie rokovacieho poriadku OZ Obce Dechtice
  11. Návrh VZN č. 1/2017 o výške mesačného príspevku na čiastkovú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice
  12. Informácie starostu obce
  13. Rôzne
  14. Diskusia
  15. Záver
Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore