Obecné oznamyZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 1. 3. 2023

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a doplnkov sa
 ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
uskutočnilo 1. 3. 2023 o 18:00 v kultúrnom dome v Dechticiach.

            Program:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Interpelácie poslancov a dopyty obyvateľov
  5. Prerokovanie Záverečného účtu 2022
  6. Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke obce za rok 2022
  7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu 2022
  8. Schválenie Záverečného účtu 2022
  9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za r. 2022
  10. Rozpočtové opatrenie č. 1/2023
  11. Využitie peňažných prostriedkov z úveru – rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
  12. Zmena užívania stavby č. 483 na Hasičskú zbrojnicu
  13. Rekonštrukcia kultúrneho domu – schválenie finančnej spoluúčasti
  14. Zberný dvor – schválenie finančnej spoluúčasti
  15. Návrh VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škole a školských  zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice
  16. Doplnenie uznesenia č. 48/2022 zo dňa 22. 06. 2022
  17. Schválenie zámeru zámeny a zámeny pozemkov medzi obcou Dechtice a TTSK
  18. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s TTSK
  19. Schválenie zámeru zámeny častí parciel s osobitným zreteľom
  20. Prerokovanie nájomných bytov
  21. Informácie starostu obce
  22. Prerokovanie výšky prenájmu a využívanie multifunkčného ihriska v Dechticiach
  23. Klub pre mamičky a deti – návrh p. Machovičovej
  24. Rôzne
  25. Záver

PhDr. Karol Zachar
starosta obce


Archív zasadnutí OcZ – ZÁPISNICE A UZNESENIA

DátumProgramZápisnicaUznesenia
19.6.2024Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19. 6. 2024
28.5.2024Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. 5. 2024
29.4.2024Zasadnutie obecného zastupiteľstva 29. 4. 2024
28.2.2024Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. 2. 2024
2023
28.11.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. 11. 2023
26.10.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26. 10. 2023
30.8.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30. 8. 2023
31.5.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 31. 5. 2023
29.3.2023Pracovné stretnutie pred domom č. 624
1.3.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 1. 3. 2023

2022
29.11.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 29. 11. 2022

23.11.2022Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 23. 11. 2022
12.09.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12. 9. 2022
22.06.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22. 6. 2022
02.05.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2. 5. 2022
06.04.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6. 4. 2022
07.03.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 7. 3. 2022
24.02.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.2.2022
19.01.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.1.2022
2021
30.11.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2021
06.10.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.10.2021
30.08.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.8.2021
15.06.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.6.2021
04.05.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 4.5.2021
02.03.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2.3.2021
2020
30.11.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2020
21.9.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.9.2020
23.6.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.6.2020
23.4.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.4.2020
28.1.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.1.2020
2019
12.12.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2019
12.11.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.11.2019
15.10.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.10.2019
26.9.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.9.2019
8.7.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 8.7.2019
15.5.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.5.2019
18.2.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.2.2019
14.1.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.1.2019
2018
10.12.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2018
30.11.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2018
4.10.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 4.10.2018
25.9.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.9.2018
26.6.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2018
22.5.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.5.2018
17.4.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.4.2018
27.2.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.2.2018
2017
14.12.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2017
19.9.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.9.2017
26.6.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2017
6.4.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.4.2017
14.2.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.2.2017
Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore