Archív obecných správ

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce

OBEC DECHTICE

Obecný úrad Dechtice č. 488, 919 53  Dechtice,    IČO: 00312363      DIČ: 2021175717,      tel. 033/ 55 75 102, email. obec@dechtice.sk

ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenajať majetok obce

  1. Obec Dechtice so sídlom Dechtice č. 488, 919 53 Dechtice, v zmysle § 9a. ods. 8 pís. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov  zverejňuje zámer prenajať bytový priestor majetok obce, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
  2. Predmetom je prenájom bytu v bytovom dome – obce Dechtice:
    — Byt vo výmere 79,05 m²
    — mesačné nájomné vrátane vykurovania 320,36 €
  3. Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce: dechtice.sk
    a úradná tabuľa obce
  4. Doba zverejnenia: od 01. 04. 2020

V Dechticiach, dňa: 01. 04. 2020

PhDr. Karol Zachar
starosta obce

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore