Archív obecných správ

Zvesené z úradnej tabule

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti:              Peter Jankovič

Naposledy bytom:                  Dechtice
Miesto uloženia:                    Obecný úrad Dechtice

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dechticiach, na podateľni v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Bc. Karol Zachar
starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Na ÚTO Obce Dechtice od 9. 4. 2018 do 24. 04. 2018

Telefón                                           IČO                                         e-mail
033/5575 102                         00312363                               obec@dechtice.sk

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti:              Levon Manasjan
Naposledy bytom:                  Dechtice
Písomnosť číslo:                    OU-TT-OCDPK-2017/009793
Označenie písomnosti:         OU-TT-OCDPK-2017/009793
Miesto uloženia:                    Obecný úrad Dechtice

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dechticiach, na podateľni v úradných hodinách.Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Bc. Karol Zachar
starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Na ÚTO Obce Dechtice od 27. 03. 2017 do 10. 04. 2017

Telefón                                           IČO                                         e-mail
033/5575 102                         00312363                               obec@dechtice.sk

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti:              Zuzana Prvá
Naposledy bytom:                  Dechtice
Miesto uloženia:                    Pošta Dechtice

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte v Dechticiach v úradných hodinách.Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Bc. Karol Zachar
starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Na ÚTO Obce Dechtice od 13. 11. 2017 do 28. 11. 2017

Telefón                                           IČO                                         e-mail
033/5575 102                         00312363                               obec@dechtice.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti:              Rastislav Prvý
Naposledy bytom:                  Dechtice
Miesto uloženia:                    Pošta Dechtice

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte v Dechticiach v úradných hodinách.Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Bc. Karol Zachar
starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Na ÚTO Obce Dechtice od 13. 11. 2017 do 28. 11. 2017

Telefón                                           IČO                                         e-mail
033/5575 102                         00312363                               obec@dechtice.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti:              Peter Jankovič
Naposledy bytom:                  Dechtice
Miesto uloženia:                    Pošta Dechtice

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte v Dechticiach v úradných hodinách.Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Bc. Karol Zachar
starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Na ÚTO Obce Dechtice od 13. 11. 2017 do 28. 11. 2017

Telefón                                           IČO                                         e-mail
033/5575 102                         00312363                               obec@dechtice.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti:              Lukáš Machovič
Naposledy bytom:                  Dechtice
Písomnosť číslo:                    OU-TT-OCDPK-2017/009793
Označenie písomnosti:         OU-TT-OCDPK-2017/009793
Miesto uloženia:                    Obecný úrad Dechtice

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dechticiach, na podateľni v úradných hodinách.Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Bc. Karol Zachar
starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Na ÚTO Obce Dechtice od 3. 11. 2017 do 18. 11. 2017

Telefón                                           IČO                                         e-mail
033/5575 102                         00312363                               obec@dechtice.sk

 

pdf-logo300-80x80

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
rozhodnutie o umiestnení stavby TA Dechtice, výmena TS2, TS, VNK, NNK
Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava
Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36331518 Čulenova 6, 816 47 TrnavaZverejnené 26.1.2017

pdf-logo300-80x80

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA
rozšírenie inžinierských sietí + MK Športová ulica Dechtice
Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava
Obec Dechtice, Obecný úrad, 919 53 Dechtice 488
Zverejnené 26.1.2017

pdf-logo300-80x80

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA
KÁTLOVCE – IBV pri družstve – SO 01 Chodník
Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava
Obec Kátlovce v zast. starostom obce, 91955 Kátlovce 1Zverejnené 26.1.2017

 

pdf-logo300-80x80 Návrh VZN č. 2/2017
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení na území Obce Dechtice
Vyvesené 12.6.2017  zvesené 16.10.2017

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Obec Dechtice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.10.2016 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DEC- 108/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov.
– 1 ks orech a 4 ks breza – rastúcich na pozemkoch parc. č. 361/1, 194/3, 4/12;  v k. ú Kátlovce vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín – brezy a výstavby kanalizácie – orech.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.
                                                                                                       Zverejnené 24.10.2016     zvesené 19.12.2016

 

ULOŽENIE PÍSOMNOSTÍ:

Dátum 06. 02. 2017    Oznámenie miesta uloženia písomnosti
Adresát písomnosti: Peter Jankovič
Naposledy bytom:    Dechtice
Miesto uloženia:      Obecný úrad Dechtice
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dechticiach.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň, doručenia.
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Na ÚTO obce Dechtice a na internetovej stránke obce Dechtice od 6. 2. 2017 do 21. 02. 2017
Dátum 06. 02. 2017    Oznámenie miesta uloženia písomnosti
Adresát písomnosti: Martina Ševčíková
Naposledy bytom:    Dechtice
Miesto uloženia:      Obecný úrad Dechtice
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dechticiach.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň, doručenia.
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Na ÚTO obce Dechtice a na internetovej stránke obce Dechtice od 6. 2. 2017 do 21. 02. 2017

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení uloženia písomnosti             Číslo spisu: S2016/00324
Adresát písomnosti:    Veronika Mirgová
Naposledy bytom:        Dechtice
Písomnosť číslo:            S2016/00324
Označenie písomnosti: S2016/00324
Miesto uloženia:            Obecný úrad Dechtice
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dechticiach, na podateľni v úradných hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.&
 Potvrdenie o dobe vyvesenia:  Na ÚTO Obce Dechtice od 2. 11. 2016 do 19. 11. 2016 zvesené 19.12.2016
VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení uloženia písomnosti              Číslo spisu: S2016/00322
Adresát písomnosti:       Veronika Mikulcová
Naposledy bytom:           Dechtice
Písomnosť číslo:              S2016/00322
Označenie písomnosti:  S2016/00322
Miesto uloženia:              Obecný úrad Dechtice
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dechticiach, na podateľni v úradných hodinách.Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
Potvrdenie o dobe vyvesenia:  Na ÚTO Obce Dechtice od 2. 11. 2016 do 19. 11. 2016
VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení uloženia písomnosti                Číslo spisu: S2016/00323
Adresát písomnosti:     Lukáš Machovič
Naposledy bytom:         Dechtice
Písomnosť číslo:            EX2581/13
Označenie písomnosti: EX2581/13
Miesto uloženia:            Obecný úrad Dechtice
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dechticiach, na podateľni v úradných hodinách.Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
Potvrdenie o dobe vyvesenia:  Na ÚTO Obce Dechtice od 2. 11. 2016 do 19. 11. 2016  zvesené 19.12.2016

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Obec Dechtice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 3.11.2016 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DEC- 122/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov.
– 2 ks smrek obyčajný – rastúcich na pozemku parc. č. 509/2;  v k. ú Dechtice vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu ohrozenia stability stavby.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.
                                                                                                           Zverejnené 9.11.2016  zvesené 19.12.2016 
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Obec Kátlovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 3.11.2016 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. KAT- 101/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov
– 2 ks jedľa – rastúcich na pozemku parc. č. 464/4;  v k. ú Dechtice vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu ohrozenia cestnej premávky.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.
                                                                                                           Zverejnené 9.11.2016     zvesené 19.12.2016 
pdf-logo300-80x80 VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA
Číslo spisu: Výst.DEC-112/2016/Ge-123              Vyvesené dňa 14. 11. 2016  zvesené 19.12.2016 
pdf-logo300-80x80 N Á V R H
Všeobecne záväzného nariadenia obce DECHTICE č. 8/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území obce DECHTICE
                                                                                           Vyvesené dňa 26. 11. 2016   zvesené 19.12.2016
pdf-logo300-80x80 N Á V R H
Všeobecne záväzného nariadenia obce DECHTICE č. 7/2016
o používaní pyrotechnických výrobkov na území Obce Dechtice
                                                                                    Vyvesené dňa 26. 11. 2016     zvesené 19.12.2016
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Obec Dechtice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.10.2016 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DEC- 108/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov.
– 1 ks orech a 4 ks breza – rastúcich na pozemkoch parc. č. 361/1, 194/3, 4/12;  v k. ú Kátlovce vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín – brezy a výstavby kanalizácie – orech.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.
                                                                                                           Zverejnené 24.10.2016  (zvesené 2.11.2016) 
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Obec Dechtice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 5.10.2016 začala na základe žiadosti Pavla Bíra,  Dechtice 18, konanie č. DEC- 107/2016 o vydanie súhlasu na výrub 3 ks ihličnatých stromov rastúcich na pozemku parc. č. 25/2  v k. ú Dechtice vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu poškodzovania nehnuteľnosti.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.
                                                                                                            Zverejnené 11.10.2016 (zvesené 2.11.2016)
microsoft-word-icon-5 TLAČIVO NA STIAHNUTIE !
ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU OBCE  a
ZÚČTOVANIE DOTÁCIE POSKYTNUTEJ OBCOU
pdf-logo300-80x80 Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dechtice
ktoré sa konalo 13.9.2016
pdf-logo300-80x80 Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dechtice
ktoré sa konalo 13.9.2016
pdf-logo300-80x80 Záverečný účet Obce Dechtice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
        Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 04.04.2016
pdf-logo300-80x80  PROGRAM ROZVOJA OBCE DECHTICE  na roky 2015 – 2020

[divider]

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore