Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.11.2019

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA sa uskutočnilo v utorok,  12. 11. 2019  v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Dechticiach

Program:

    1. Otvorenie
    2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
    3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
    4. Interpelácie poslancov
    5. Žiadosť o bezodplatný prevod parciel pod Novohorskou cestou do vlastníctva obce Dechtice
    6. Žiadosť o zmenu Územného plánu od Karin Holickej a Jozefa Holického
    7. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 a 2022
    8. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole
    9. Plán kontrolnej činnosti na polrok 2020
    10. Rôzne
    11. Záver

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore