Archív obecných správ

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Výrub drevín oznámenie

 Obec Dechtice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 1.10.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DEC- 85/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov:

1 ks  smreka pichľavého – rastúceho na pozemku parc. č. 134/3  v k. ú Dechtice v spoluvlastníctve žiadateľa z dôvodu poškodzovania inžinierskych sietí.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na

adresu: mecirova@soutt.sk.

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore