Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 4.10.2018

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 4.10.2018 od 17:30  v obradnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach.

Program:

  1. Otvorenie,
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení,
  4. Interpelácie poslancov,
  5. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcely registra „C“ 464/10,
  6. Žiadosť o povolenie úpravy prístupu k pozemku v Cintorínskej ulici p. Škarbala,
  7. Rôzne,
  8. Záver

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://www.dechtice.sk/arte-content/uploads/gravity_forms/18-e8bcce180f6d34a671379893bf94d0f5/2018/10/Z_OcU_181004.pdf“ target=“blank“ ]     ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA    [/button]

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore