Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 4.10.2018

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 4.10.2018 od 17:30  v obradnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach.

Program:

  1. Otvorenie,
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení,
  4. Interpelácie poslancov,
  5. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcely registra „C“ 464/10,
  6. Žiadosť o povolenie úpravy prístupu k pozemku v Cintorínskej ulici p. Škarbala,
  7. Rôzne,
  8. Záver

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore