Archív obecných správ

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Výrub drevín oznámenie

Obec Kátlovce  ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.11.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. KAT- 90/2018 o vydanie súhlasu na výrub 5 ks javora, 1 ks borovice, 11 ks brezy rastúcich na pozemkoch parc. č. 3944/1 v k. ú. Dechtice z dôvodu zlého zdravotného stavu.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky
na dresu: mecirova@soutt.sk.Zverejnené na internetovej stránke obce Dechtice 10.12.2018 o 12:00

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore