Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2018

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
sa uskutočnilo v pondelok  10. 12. 2018

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia úloh a uznesení.
 4. Interpelácie poslancov
 5. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12. 2018 – príkaz starostu
 6. Žiadosť pozemkového spoločenstva – lesný a pasienkový urbár Dechtice
 7. Žiadosť o odpredaj pozemku parcela č. 464/9 o výmere 39 m ²
 8. Prevod majetku parcela č. 464/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1590 m ²
 9. Rozpočtové opatrenie č.5/2018
 10. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30. 11. 2018
 11. Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2019 a roky 2020 a 2021
 12. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Dechtice na rok 2019 a roky 2020 a 2021
 13. Schválenie rozpočtu obce Dechtice na rok 2019 a roky 2020 a 2021
 14. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019
 15. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov obce
 16. Rôzne
 17. Záver
Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore