Odkazy starostuOstatné dôležité informácie

PLÁN LIKVIDÁCIE LOMU – NAVÝŠENIE OBJEMU

18.4.2018

Plán likvidácie lomu v juhovýchodnej časti
dobývacieho priestoru Dechtice
– navýšenie objemu

VEC: Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti
Odosielateľ: Okresný úrad Trnava – Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vybavuje: Ing. Šáriková
Dátum odoslania 6.4.2018

16.11.2017

 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA

Zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
Odosielateľ: Okresný úrad Trnava – Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vybavuje: Ing. Šáriková
Dátum odoslania 6.1.2017

Plán likvidácie lomu v juhovýchodnej časti dobývacieho priestoru Dechtice
– navýšenie objemu

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti spočíva v tom, že do vydobytého priestoru, ktorý má charakter jamy, sa plánuje trvalo uložiť do 250 tis. m3 povoleného inertného odpadu, kým podľa pôvodne posúdeného Zámeru malo ísť o 130 tis. m3. Z dlhodobého pohľadu teraz plánované navýšenie kapacity likvidácie časti lomu v DP Dechtice v rozsahu podľa PLL sa týka plochy lomu, situovanej na častiach pozemkov pare. KN-C č. 3162/1, 3163/1 a 3160/3 v južnej časti DP Dechtice, v ktorej už došlo v uplynulých rokoch k vydobytiu dobývateľných zásob nerastu.
 • Dotknutá obec: Dechtice (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: OkÚ Trnava odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 91702 Trnava
  Navrhovateľ: JIVA-TRADE s.r.o., Štefana Moyzesa 2700/22, 926 01 Sereď
 • Povoľujúci orgán:
  – Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierova 19, 821 05 Bratislava
  – Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárová 8, 917 02 Trnava

   ENIROPORTALViac informácií

 

5.10.2017

Plán likvidácie lomu v juhovýchodnej časti
dobývacieho priestoru Dechtice
– navýšenie objemu

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je navýšenie objemu inertného odpadu využitého pri likvidácii vydobytej časti výhradného ložiska v dobývacom priestore Dechtice.
 • Dotknutá obec: Dechtice (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR , Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: JIVA-TRADE s.r.o., Štefana Moyzesa 2700/22, 926 01 Sereď
 • Povoľujúci orgán:
  – Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierova 19, 821 05 Bratislava
  – Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárová 8, 917 02 Trnava
 • Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko do 10 pracovných dní, to je do 27.10.2017 na adresu:

  Ministerstvo životného prostredia SR,
  Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
  Námestie Ľudovíta Štúra 1
  812 35 Bratislava

Viac informácií

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore