Archív obecných správ

Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo dechtice

v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Dechtice

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Dechtice zašlú alebo odovzdajú písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)
do 03.06.2014 do 12.00 h
na Obecnom úrade Dechtice 488, PSČ 919 53
v uzavretej obálke označenej

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!“

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční 6.6.2014

[divider]
Požiadavky:

[checklist]

  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ( § 18a ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov)
  • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
  • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ( § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov)

[checklist]

Všeobecné podmienky:

  • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x štvrťročne podáva správu o svojej činnosti,
  • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona, ( § 18 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov)
  • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce.

Obec Dechtice
Karol Zachar, starosta obce

Zverejnené na:
– úradnej tabuli obce 23.04.2014
– internetovej stránke obce 23.04.2014

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore