Novinky
Home / Archív značiek: oznamy

Archív značiek: oznamy

Nakladanie s odpadmi (zmena prevádzkovej doby na zbernom dvore)

Odvoz komunálneho odpadu zabezpečuje spoločnosť FCC Trnava, s. r.o., Priemyselná 5, Trnava Nakladanie s odpadmi je upravené Všeobecne záväzným nariadením obce Dechtice  č. 4 z roku 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice, ktoré bolo schválené uznesením OZ číslo 30/2016 zo dňa: 16.6.2016  a nadobudlo účinnosť 1.7.2016   Na stiahnutie: Harmonogram vývozu odpadu – Leták FCC   Harmonogram vývozu komunálneho aj ... Čítať viac »

Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo dechtice v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov Vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Dechtice Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Dechtice zašlú alebo odovzdajú písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 03.06.2014 do 12.00 h na Obecnom úrade Dechtice ... Čítať viac »

Novoročný príhovor starostu obce

Vážení priatelia, dámy a páni. Vítam vás na internetovej stránke obce Dechtice DECHTICE, obec s 1863 OBYVATEĽMI, leží na úpätí Malých Karpát, severne od Trnavy na oboch brehoch riečky Blava. Atraktívna poloha obce spolu s historickými a turistickými zaujímavosťami ju predurčuje pre cieľ Vašej návštevy. Máme tu románsku rotundu z roku 1172, mohylu z halštatskej doby, zrúcaniny kostola a kláštora sv. Kataríny, ... Čítať viac »

Rozhodnutie o odvolaní

HLAVNÝ BANSKÝ ÚRAD, Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica zrušil svojim Rozhodnutím o odvolaní č.: 208-533/2014 zo dňa 17.3.2017 Rozhodnutie Obvodného banského úradu v Bratislave č. 823-2879/2013 zo dňa 14.11.2013 o povolení banskej činnosti – likvidácia časti lomu v dobývacom priestore Dechtice. text dokumentu (PDF) Rozhodnutie o povolení banskej činnosti – likvidácie časti lomu v dobývacom priestore Dechtice text dokumentu ... Čítať viac »

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Dechtice

Obec Dechtice 919 53 Dechtice 488 vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU DECHTICE s predpokladaným nástupom od 1. júla 2014 Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 22. apríla 2014 do 12:00 hod. do podateľne Obecného úradu v Dechticiach osobne, alebo na adresu zriaďovateľa: Obec Dechtice, 919 53 Dechtice 488 v uzatvorenej obálke s ... Čítať viac »

Fašiangy 9.-10.2.2013

Dychová hudba Dechtičanka a tancovanie POD ŠABLE po celej dedine je fašiangovou tradíciou v Dechticiach rovnako, ako fašiangová veselica a pochovávanie basy. V tomto roku bolo pochovávanie basy inšpirované kultovou českou komédiou (viď video) Pochovávaniu basy predchádzala FAŠIANGOVÁ VESELICA. Otvorili ju mládenci tradičným „podšabľovým kolečkom“. Dychová hudba DECHTIČANKA pod vedením kapelníka Pavla Mancoviča sa predstavila nielen v nových vestách, ale ... Čítať viac »