Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.3.2014

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 14.3.2014 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach

PROGRAM ZASADNUTIA:

 1. Otvorenie
 2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
 4. Návrh a schválenie komisie podľa zákona 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov článok 7 bod. 5 písm. a.
 5. Určenie platu starostu obce na rok 2014
 6. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dechticiach – schválenie
 7. Návrh na zámenu pozemkov medzi Obcou Dechtice a Farnosťou Dechtice v súvislosti s vytvorením nového stavebného územia Športová ulica
 8. Informácie o žiadostiach o dotácie z fondov E.Ú.
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

» Zápisnica zo zasadnutia

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore