Obecné oznamy

VYHLÁSENIE VOLIEB do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

29. októbra 2022

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2022


Vyhlásené: 10. 6. 2022                                                             Časová verzia predpisu účinná od: 10. 6.2022
Obsah dokumentu je právne záväzný.

209
R O Z H O D N U T I E
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júna 2022
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb
do orgánov samosprávnych krajov

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 149 ods. 1 a 2 a § 181 ods. 1
a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a

u r č u j e m

 1.  rovnaký deň ich konania podľa § 195a ods. 1 prvej vety zákona č. 180/2014
  Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
  neskorších predpisov na sobotu 29. októbra 2022,
 2.  lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu
  poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 20. júla 2022,
 3. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov,
  počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do 20.
  júla 2022,
 4. lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností podľa § 195a ods. 4
  písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 10. augusta 2022,
 5. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií a volebných komisií samosprávnych krajov do
  30. augusta 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 7. septembra 2022,
 6. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, obvodných volebných komisií, okrskových
  volebných komisií podľa § 195b zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
  práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 22. septembra
  2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 5. októbra 2022.

Boris Kollár v. r. 


Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného
portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava,
tel.: 02 888 91 131, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk
Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore