Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2018

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa konalo 26.6.2018  v obradnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach.

Program:

   1. Otvorenie
   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
   3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
   4. Interpelácie poslancov
   5. Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2018
   6. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti
   7. Schválenie úväzku starostu obce na ďalšie volebné obdobie 2018/2022
   8. Schválenie počtu poslancov v ďalšom volebnom roku 2018/2022
   9. Schválenie volebného obvodu a volebného okrsku
   10. Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice
   11. Dodatok č. 2/2018 k VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice
   12. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti / pozemku parc. č. 464/4
   13. Žiadosť o prenájom časti pozemku na cintoríne – DAROPOL, s.r.o.
   14. Schválenie nájomnej zmluvy – prenájom nebytových priestorov s Petrom Bzdúchom
   15. Udelenie čestného občianstva in memoriam Alexej Adler
   16. Informácie starostu obce
   17. Rôzne
   18. Záver

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore