Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2018

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa konalo 26.6.2018  v obradnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach.

Program:

   1. Otvorenie
   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
   3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
   4. Interpelácie poslancov
   5. Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2018
   6. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti
   7. Schválenie úväzku starostu obce na ďalšie volebné obdobie 2018/2022
   8. Schválenie počtu poslancov v ďalšom volebnom roku 2018/2022
   9. Schválenie volebného obvodu a volebného okrsku
   10. Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice
   11. Dodatok č. 2/2018 k VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice
   12. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti / pozemku parc. č. 464/4
   13. Žiadosť o prenájom časti pozemku na cintoríne – DAROPOL, s.r.o.
   14. Schválenie nájomnej zmluvy – prenájom nebytových priestorov s Petrom Bzdúchom
   15. Udelenie čestného občianstva in memoriam Alexej Adler
   16. Informácie starostu obce
   17. Rôzne
   18. Záver

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA

Tagy
Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť