Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2019

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov uskutočnilo vo štvrtok,  12. 12. 2019  v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Dechticiach

Program:

    1. Otvorenie
    2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
    3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
    4. Interpelácie poslancov
    5. Prerokovanie Návrhu rozpočtu na rok 2020, rok 2021, rok 2022
    6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu na rok 2020, rok 2021, rok 2022
    7. Schválenie rozpočtu na rok 2020, rok 2021 a rok 2022
    8. Rozpočtové opatrenie č. 9/2019
    9. Čerpanie rozpočtu k 04. 12. 2019
    10. Návrh VZN č. 14/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice
    11. Rôzne
    12. Záver
Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore