Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 31.3.2015

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  31.3.2015 v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach

PROGRAM ZASADNUTIA:

  1. Otvorenie
  2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  4. Úprava rozpočtu
  5. Návrh a schválenie sobášiaceho
  6. Návrh a schválenie platu starostu obce
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver

 Prílohy:

Rozpočtové opatrenie č. 1     (k 19.2.2015)
-týka sa dotácií zo štátu, t.j. úpravy rozpočtu sú dané štátom.
(V zastupiteľstve sa berie na vedomie).

Rozpočtové opatrenie č. 2     (k 31.3.2015)
-týka sa dotácie zo štátu na životné prostredie, t.j. úpravy rozpočtu sú dané štátom.
(V zastupiteľstve sa berie na vedomie).

Rozpočtové opatrenie č. 3   NÁVRH (k 31.3.2015)
– jedná sa o úpravu rozpočtu v časti Výdavky  z dôvodu nákupu osobného auta Peugeot pre obecný úrad 10490€ a navýšenie výdavkov na materiál na kultúrne akcie 510€. Spolu navýšenie výdavkovej časti o 11000€.
Navýšenie Príjmov na položke Výnosy dane z príjmu poukázané územnej samospráve  o sumu + 11000€ – táto úprava je nutná z dôvodu navýšenia príjmovej časti rozpočtu a zachovania vyrovnaného rozpočtu obce.
O návrhu rozpočtového opatrenia č.3 sa v zastupiteľstve hlasuje.

Zápisnica zo zasadnutia: pdf-logo300

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore