Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.9.2018

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 25.9.2018
v obradnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach.

Program:

     1. Otvorenie
     2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
     3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
     4. Interpelácie poslancov
     5. Zásady hospodárenia s majetkom Obce Dechtice
     6. Rozpočtové opatrenie č. 3 a č. 4
     7. Kontrola čerpania rozpočtu k 15. 09. 2018
     8. Návrh VZN č.3/2018 o určení školského obvodu Základnej školy materskou školou Dechtice 514, ktorej zriaďovateľom je Obec  Dechtice
     9. Žiadosť riaditeľky školy o súhlas zriaďovateľa o spojenie tried na vyučovanie výtvarnej a hudobnej výchovy v šk. roku 2018/2019
     10. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach v ZŠ MŠ, Dechtice č. 514
     11. Návrh VZN č. 4/2018 o úhradách za služby a úkony poskytované  Obcou Dechtice
     12. Návrh VZN č. 5/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
     13. Predloženie Žiadosti o NFP – „WIFI pre Teba“ – kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP.
     14. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 106/4   Mráz
     15. Žiadosť o schválenie prevádzkových hodín – Hostinec u Mancu
     16. Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie stávkových hier – Hostinec u Mancu
     17. Žiadosť o úpravu užívaného priestoru – Pozemkové spoločenstvo – Lesný a pasienkový urbár Dechtice
     18. Žiadosť o odstránenie stromov brezy na cintoríne – Kadlečíková
     19. Informácie starostu obce
     20. Rôzne
     21. Záver

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore