Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 8.8.2014

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 8.8.2014  v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach

PROGRAM ZASADNUTIA:

 1. Otvorenie
 2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
 4. Žiadosť o dočerpanie rezervného fondu Obce Dechtice v roku 2014
 5. Úprava rozpočtu k 31.8.2014
 6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie (2014-2018)
 7. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie (2014-2018).
 8.  Informácia o výsledku kontroly Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava
 9. Informácia o investičných akciách Obce Dechtice
 10.  Schválenie vstupu obce Horná Krupá do Spoločného obecného úradu Trnava
 11.  Rôzne
 12.  Diskusia
 13.  Záver

Prílohy:

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore