Archív obecných správ

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dechtice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.3.2016 začala na základe žiadosti Ing.

Ivana Pádeja, Dechtice 334, konanie č. DEC- 21/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks smrek obyčajný a 1 ks jedľa biela – rastúcich na pozemku parc. č. 1760/23;  v k. ú Dechtice vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu rekonštrukcie rodinného domu.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na

adresu: mecirova@soutt.sk.

 

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore