Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.9.2019

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA sa uskutočnilo vo štvrtok,  26. 9. 2019  v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Dechticiach

Program:

    1. Otvorenie
    2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
    3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
    4. Interpelácie poslancov
    5. Územný plán obce Dechtice –  Zmeny a doplnky č. III/2018
    6. VZN č. 9/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice
    7. VZN č. 10/2019 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Dechtice 514 v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice
    8. VZN č. 11/2019 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác
    9. VZN č. 12/2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu Obce Dechtice.
    10. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o čistote a o ochrane verejnej zelene
    11. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov obce – dodatok č. 1
    12. Rozpočtové opatrenie č.6/2019
    13. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 15. 09. 2019
    14. Správa zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu
    15. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ Dechtice
    16. Informácie starostu obce
    17. Rôzne
    18. Záver
Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore