Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.4.2016

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 28.4.2016 o 18:00
v zasadačke Obecného úradu v  Dechticiach

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
 4. Prerokovanie Záverečného účtu obce Dechtice za rok 2015
 5. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke obce k 31.12.2015
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 7. Schválenie Záverečného účtu obce Dechtice za rok 2015
 8. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31. 03. 2016
 9. Prerokovanie platu starostu obce
 10. Zverenie majetku obce do správy RO
 11. Voľba komisie verejného záujmu
 12. Program rozvoja obce 2015 – 2020
 13. Definitívne určenie miesta pre vybudovanie detského ihriska
 14. VZN. č. 3/2016 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území obce Dechtice
 15. Informácie starostu obce
 16. Rôzne
 17. Diskusia
 18. Záver
  pdf-logo300-80x80
    Zápisnica zo zasadnutia
  pdf-logo300-80x80  Záverečný účet obce Dechtice za rok 2015
Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore