Archív obecných správ

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

                                                                                   

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dechtice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 7.3.2016 začala na základe žiadosti Rastislava Fifíka,  Dechtice 260, konanie č. DEC- 17/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov a krovitých porastov – rastúcich na pozemku registra C parc. č. 269;  v k. ú Dechtice vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu výsadby ovocného sadu.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore