Voľby

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE V ROKU 2018

Výsledky volieb
Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 1
Počet okrskových komisií 1
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1532
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1028
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 1028
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 1006
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 9
Počet zvolených poslancov 9
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce 987

Volebná účasť dosiahla 67%

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v Dechticiach
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

por.č. Meno a priezvisko kandidáta Strana, hnutie alebo koalícia,
resp. nezávislý kandidát.
Počet
platných
hlasov
1. Pavol Drgoň Nezávislý kandidát 570
2. Peter Roháč Nezávislý kandidát 537
3. Jozef Holický SMER – sociálna demokracia 524
4. Pavol Danko Kresťanskodemokratické hnutie 517
5. Dominik Sliva Kresťanskodemokratické hnutie 477
6. Viera Strečanská Kresťanskodemokratické hnutie 460
7. Drahoš Kalaš DOMA DOBRE 435
8. Bohuš Valovič SMER – sociálna demokracia 434
9. Pavel Mancovič SMER – sociálna demokracia 426

 

Počet zvolených žien 1
Počet zvolených mužov 8

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

por.č. Meno a priezvisko kandidáta Strana, hnutie alebo koalícia,
resp. nezávislý kandidát.
Počet
platných
hlasov
1. Pavol Hlavatovič Kresťanskodemokratické hnutie 419
2. Andrej Jurkas SMER – sociálna demokracia 413
3. Tibor Stračár Nezávislý kandidát 354
4. Anton Šimončič Nezávislý kandidát 339
5. Slavomír Blaško DOMA DOBRE 236

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

por.č. Meno a priezvisko kandidáta  Strana, hnutie alebo koalícia,
resp. nezávislý kandidát.
Počet
platných
hlasov
1. Drahoš Kalaš  DOMA DOBRE 417
2. Karol Zachar  SMER – sociálna demokracia 570
Súčet platných hlasov 987

Za starostu obce bol zvolený PhDr. Karol Zachar, SMER – sociálna demokracia

Vyhlásenie volieb

Z B I E R K A   Z Á K O N O V   S L O V E N S K E J   R E P U B L I K Y
Ročník 2018
Vyhlásené: 10. 7.2018           Časová verzia predpisu účinná  od: 10. 7.2018
Obsah dokumentu je právne záväzný.
203
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6.júla 2018
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa čl. 89 ods.2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20a § 181 ods.1 a 2 zákona č.
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

     v y h la s u j e m
voľby do orgánov samosprávy obcí a
      u r č u j e m

 1. deň ich konania na sobotu 10.novembra 2018,
 2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu
  poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17.augusta 2018,
 3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11.septembra2018,
 4. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11.septembra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 18. septembra2018,
 5. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. októbra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 24.októbra 2018.

Andrej Danko v.r.

Informácie pre voliča

I. Dátum a čas konania volieb:
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II. Právo voliť:
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III. Právo byť volený:
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV.  Spôsob hlasovania:

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Oznámenie o počte obyvateľov

 

O B E C      D E C H T I C E

OZNÁMENIE
o počte obyvateľov obce Dechtice
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
10. novembra 2018

OBEC DECHTICE podľa § 171, ods. 9. § 176, ods 8, zákona NR SR č. 180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že obec DECHTICE má 1831 obyvateľov.

V Dechticiach    dňa  15.8.2018

na stiahnutie

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

O B E C      D E C H T I C E

OZNÁMENIE
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v DECHTICIACH
podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
uznesením č. 63/2018 zo dňa 26.06.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v DECHTICIACH
bude mať celkom 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode,
utvorenom pre celú obec.

V Dechticiach    dňa  15.8.2018

na stiahnutie

Menovanie osôb na organizačnú a technickú prípravu volieb

PhDr. Karol Zachar, starosta obce Dechtice

u r č u j e

 osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb do orgánov samosprávy obce Dechtice v roku 2018 a to:

Anna Tomášková – zamestnankyňa obce Dechtice
Mária Mašková – zamestnankyňa obce Dechtice

V Dechticiach  dňa 28.8.2018

na stiahnutie

Menovanie zapisovateľa volebnej komisie

Starosta obce v súlade s § 169, ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vymenoval 28. augusta 2018 zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre volebný obvod č. 1 v obci Dechtice:
Meno a priezvisko: Anna Tomášková
Sídlo zapisovateľky:  Obec Dechtice,  Obecný úrad Dechtice,  Dechtice 488

Kontakt: e-mail: tomaskova@dechtice.sk, obec@dechtice.sk,
tel.: 033/5575102

Zoznam kandidátov na voľby starostu

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce Dechtice

Obec Dechtice
uverejňuje

podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

 1. Drahoš Kalaš, 55 r., podnikateľ, DOMA DOBRE
 2. Karol Zachar, PhDr., 56 r., starosta obce, SMER – sociálna demokracia

V Dechticiach dňa 21.09.2018

Anna Tomášková, v.r.
zapisovateľka miestnej volebnej komisie

Zoznam kandidátov pre voľby poslancov

Obec Dechtice uverejňuje
podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

 1. Slavomír Blaško, 49 r., podnikateľ, DOMA DOBRE
 2. Pavol Danko, 44 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
 3. Pavol Drgoň, 50 r., metrológ, nezávislý kandidát
 4. Pavol Hlavatovič, 44 r., obchodný riaditeľ, Kresťanskodemokratické hnutie
 5. Jozef Holický, 41 r., živnostník, SMER – sociálna demokracia
 6. Andrej Jurkas, 30 r., technik, SMER – sociálna demokracia
 7. Drahoš Kalaš, 55 r., podnikateľ, DOMA DOBRE
 8. Pavel Mancovič, 56 r., vodič, SMER – sociálna demokracia
 9. Peter Roháč, Ing., 56 r., SZČO, nezávislý kandidát
 10. Dominik Sliva, 49 r., obchodný zástupca, Kresťanskodemokratické hnutie
 11. Tibor Stračár, 50 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
 12. Viera Strečanská, 55 r., účtovníčka, Kresťanskodemokratické hnutie
 13. Anton Šimončič, Ing. 36 r., technik, nezávislý kandidát
 14. Bohuš Valovič, 37 r., obchodný zástupca, SMER – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

V Dechticiach dňa 21.09.2018

Anna Tomášková, v.r.
zapisovateľka miestnej volebnej komisie

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie

 

PREVÁDZKOVATEĽ Obec Dechtice
ZODPOVEDNÁ OSOBA – KONTAKT 033/5575 102,  maskova@dechtice.sk
ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEB
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA NIE SÚ
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV OKRESNÝ ÚRAD, MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY A KONTROLU FINANCOVANIA POLITICKÝCH STRÁN, VOLEBNÉ ORGÁNY
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY NEBUDE REALIZOVANÝ
DOBA UCHOVÁVANIA 5 ROKOV
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM ÁNO
PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV ÁNO
PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NIE
PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV ÁNO
PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV NIE
PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV NIE
PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU ÁNO
INFORMÁCIA O DRUHU POŽIADAVKY NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ZÁKONNOU POŽIADAVKOU V ZMYSLE ZÁKONA Č.180/2014 Z.z.

 

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia člena (náhradníka) komisie, adresa, na ktorú možno doručovať písomnosti.
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA NIE

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov
pre voľby poslancov

 

PREVÁDZKOVATEĽ Obec Dechtice
ZODPOVEDNÁ OSOBA – KONTAKT 033/5575 102,  maskova@dechtice.sk
ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEB
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA NIE SÚ
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV OKRESNÝ ÚRAD, MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY A KONTROLU FINANCOVANIA POLITICKÝCH STRÁN, VOLEBNÉ ORGÁNY
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY NEBUDE REALIZOVANÝ
DOBA UCHOVÁVANIA 5 ROKOV
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM ÁNO
PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV ÁNO
PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NIE
PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV ÁNO
PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV NIE
PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV NIE
PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU ÁNO
INFORMÁCIA O DRUHU POŽIADAVKY NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ZÁKONNOU POŽIADAVKOU V ZMYSLE ZÁKONA Č.180/2014 Z.z.

 

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia kandidáta, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, adresa
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA NIE

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov
pre voľby voličov

 

PREVÁDZKOVATEĽ Obec Dechtice
ZODPOVEDNÁ OSOBA – KONTAKT 033/5575 102,  maskova@dechtice.sk
ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEB
ZÁKON Č 4. 180/2014 Z.z. O PODMIENKACH VÝKONU VOLEBNÉHO PRÁVA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA NIE SÚ
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV OKRESNÝ ÚRAD, MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY A KONTROLU FINANCOVANIA POLITICKÝCH STRÁN, VOLEBNÉ ORGÁNY
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY NEBUDE REALIZOVANÝ
DOBA UCHOVÁVANIA 5 ROKOV
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM ÁNO
PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV ÁNO
PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NIE
PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV ÁNO
PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV NIE
PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV NIE
PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU ÁNO
INFORMÁCIA O DRUHU POŽIADAVKY NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ZÁKONNOU POŽIADAVKOU V ZMYSLE ZÁKONA Č.180/2014 Z.z.

 

 • povinnosť voliča preukazovať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo preukazom cudzinca;
 • údaje uvedené v zozname voličov, meno a priezvisko voliča, rodné číslo, trvalý pobyt;
 • pri vydaní hlasovacích lístkov volič ich prevzatie potvrdzuje podpisom.
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA NIE

[

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore