Novinky
Home / AKTUALITY / VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019

2. kolo voľby prezidenta SR

1. INFORMÁCIA PRE VOLIČA

1. INFORMÁCIA PRE VOLIČA

V zmysle § 20 zákona č. 180/2014 Z . z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 z 10.1.2019  sa voľby prezidenta Slovenskej republiky konali v sobotu 16. marca 2019.

Keďže ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, v zmysle vyššie uvedeného Rozhodnutia predsedu NR SR druhé kolo volieb sa uskutoční v sobotu 30. marca 2019 v čase od 7:00 h do 22:00 h.

(Volebný okrsok a miestnosť zostávajú v obci Dechtice totožné i pre druhé kolo voľby, keďže boli určené starostom obce pre obidve kolá volieb.)

Na základe výsledkov 1. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky (16. 3. 2019), do druhého kola volieb postupujú kandidáti:

 • Zuzana Čaputová, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 • Maroš Šefčovič, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava

2. VÝSLEDKY VOLIEB

2. VÝSLEDKY VOLIEB

Výsledky 2. kola prezidentských volieb zo dňa 30. marca 2019:

 • Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu – 1514
 • Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 690
 • Počet platných odovzdaných hlasov – 672
 • Účasť: 45,6 %

Počet odovzdaných platných hlasov jednotlivým kandidátom:

 1. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr. – 324
 2. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD. – 348

1. VYHLÁSENIE VOLIEB PREZIDENTA SR

1. VYHLÁSENIE VOLIEB PREZIDENTA SR

 

Z B I E R K A   Z Á K O N O V   S L O V E N S K E J   R E P U B L I K Y
Ročník 2019
Vyhlásené: 10. 1. 2019                   Časová verzia predpisu účinná od: 10. 1.2019
Obsah dokumentu je právne záväzný.
8
R O Z H O D N U T I E
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. januára 2019
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m
voľby prezidenta Slovenskej republiky a
u r č u j e m

 1. deň ich konania na sobotu 16. marca 2019,
 2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2019,
 3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11.
  februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov oprávnených voličov,

u r č u j e m
deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019.

 

Andrej Danko v. r.

2. INFORMÁCIA PRE VOLIČA

2. INFORMÁCIA PRE VOLIČA

I. Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

II. Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je   zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III. Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV. Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne
v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),
elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019).

Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

 • Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi
 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

V. Spôsob hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

***

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-prezidentsr

3. URČENIE OSOBY NA ORGANIZAČNÚ A TECHNICKÚ PRÍPRAVU VOLIEB

3. URČENIE OSOBY NA ORGANIZAČNÚ A TECHNICKÚ PRÍPRAVU VOLIEB

PhDr. Karol Zachar, starosta obce Dechtice

u r č u j e

 osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 a to:

Anna Tomášková – zamestnankyňa obce Dechtice
Mária Mašková – zamestnankyňa obce Dechtice

V Dechticiach  dňa 25.1.2019

4. ELEKTRONICKÁ ADRESA NA DORUČOVANIE OZNÁMENIA
O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

4. ELEKTRONICKÁ ADRESA NA DORUČOVANIE OZNÁMENIA
O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

5. ŽIADOSŤ O VYDANIE VOLIČSKÉHO PREUKAZU

5. ŽIADOSŤ O VYDANIE VOLIČSKÉHO PREUKAZU

Ak chcete voliť mimo svojho trvalého bydliska (v ktoromkoľvek volebnom okrsku na Slovensku), potrebujete voličský preukaz.
O tento doklad musíte požiadať obec či mesto, v ktorom máte trvalý pobyt, a teda v ktorom by ste teoreticky mali voliť. Obecný či mestský úrad vás týmto preukazom oprávni hlasovať v prezidentských voľbách v ktoromkoľvek volebnom okrsku v rámci Slovenska.

Požiadať môžete osobne, písomne, elektronicky (prostredníctvom e-mailu) alebo splnomocnenou osobou.

6. ZOZNAM KANDIDÁTOV NA PREZIDENTA SR SR

6. ZOZNAM KANDIDÁTOV NA PREZIDENTA SR SR

 1.    Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
 2.    Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 3.    Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
 4.    Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
 5.    Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
 6.    Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec NR SR, Banská Bystrica
 7.    Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 8.    József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
 9.    František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
 10.    Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
 11.    Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda EK pre energetickú úniu, Bratislava
 12.    Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
 13.    Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
 14.    Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
 15.    Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

7. VÝSLEDKY 1. KOLA ZA OBEC DECHTICE

7. VÝSLEDKY 1. KOLA ZA OBEC DECHTICE

Výsledky 1. kola prezidentských volieb zo dňa 16. marca 2019:

 • Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu – 1521
 • Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 904
 • Počet platných odovzdaných hlasov – 904
 • Účasť: 59,4 %

Počet odovzdaných platných hlasov jednotlivým kandidátom:

 1. Béla BUGÁR, Ing. – 3
 2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr. – 273
 3. Martin DAŇO – 7
 4. Štefan HARABIN, JUDr. – 218
 5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD. –  23
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr. – 103
 7. Milan KRAJNIAK, Bc. – 22
 8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD. – 0
 9. František MIKLOŠKO, RNDr. – 51
 10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing. – 3
 11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD. – 190
 12. Róbert ŠVEC, Mgr. – 5
 13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing. – 1
 14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD. – 1
 15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc. – 1