Archív obecných správ

Výruby drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
 
Obec Dechtice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 04.09.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DEC- 103/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov
–  2 ks lipy – rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 4011/3 v k.ú.
Dechtice z dôvodu „Lipa sa nakláňa, je preschnutá, hrozí, že spadne a poškodí strechu rodinného domu oproti, ohrozuje bezpečnosť premávky na hlavnej ceste, lipy svojimi koreňmi poškodzuje základy ohrady okolo pieskovcového kríža, ktorý stojí uprostred líp, tiež ho znehodnocuje.“
 
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dechtice.
 
(zverejnené 6.9.2020)

 

Staršie oznámenia o výruboch:

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
 
Obec Dechtice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.05.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DEC- 49/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov
–  4 ks jaseňa a 3 ks jelše – rastúcich na pozemku registra „C“ parc.
č.465, 460/2 v k.ú. Dechtice z dôvodu výstavby oplotenia v mieste rastu drevín.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dechtice.
 
(zverejnené 21.5.2020)

VÝRUB STROMOV – Oznámenie o začatí konania – 1 ks čerešňa 
(zverejnené 10.3.2020)

VÝRUB STROMOV – Oznámenie o začatí konania – 2 ks smrek (obec Dechtice)
(zverejnené 27.1.2020)

VÝRUB STROMOV – Oznámenie o začatí konania – 1 ks borovica (obec Kátlovce)
(zverejnené 27.1.2020)

VÝRUB STROMOV – Oznámenie o začiatí konania – 3 ks orech, 1 ks jaseň (Haršányiová)
(zverejnené 27.1.2020)

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore