Archív obecných správNEWÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Výruby drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
 
Obec Dechtice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.05.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DEC- 49/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov
–  4 ks jaseňa a 3 ks jelše – rastúcich na pozemku registra „C“ parc.
č.465, 460/2 v k.ú. Dechtice z dôvodu výstavby oplotenia v mieste rastu drevín.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dechtice.
 
(zverejnené 21.5.2020)

VÝRUB STROMOV – Oznámenie o začatí konania – 1 ks čerešňa 
(zverejnené 10.3.2020)

VÝRUB STROMOV – Oznámenie o začatí konania – 2 ks smrek (obec Dechtice)
(zverejnené 27.1.2020)

VÝRUB STROMOV – Oznámenie o začatí konania – 1 ks borovica (obec Kátlovce)
(zverejnené 27.1.2020)

VÝRUB STROMOV – Oznámenie o začiatí konania – 3 ks orech, 1 ks jaseň (Haršányiová)
(zverejnené 27.1.2020)

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť