Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.12.2013

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 13.12.2013 o 18:00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Dechticiach

PROGRAM ZASADNUTIA:

  1. Otvorenie
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  4. Úprava rozpočtu za rok 2013
  5. Schválenie VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice
  6. Schválenie rozpočtu na rok 2014
  7. Prerokovanie návrhu zmluvy o prenájme KTR Dechtice
  8. Žiadosti, rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

» Zápisnica zo zasadnutia

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore