Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2. 5. 2022

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov sa
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
uskutoční 2. 5. 2022 o 18:00 v kultúrnom dome v Dechticiach.

Program:

       1. Otvorenie
       2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
       3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
       4. Interpelácie poslancov
       5. Vyhodnotenie VOS – prenájom verejného priestranstva
       6. Zámena pozemkov pod chodník ( nové IBV) medzi obcou Dechtice a VÚC Trnava
       7. Informácie starostu obce
       8. Rôzne
       9. Diskusia
       10. Záver
       11.  

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore