Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.11.2013

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 28.11.2013 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach

PROGRAM ZASADNUTIA:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
 4. Návrh VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice
 5. Návrh rozpočtu na rok 2014-2016
 6. Riešenie situácie DHZ Dechtice
 7. Oboznámenie sa so štúdiou zástavby územia Športová ulica, Dechtice
 8. Návrh a schválenie inventarizačnej komisie
 9. Informácia o žiadosti o dotáciu na environmentálny fond – projekt Protipovodňová ochrana cintorínska ulica-Dechtice
 10. Žiadosti, rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

» Zápisnica zo zasadnutia

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore