Archív obecných správ

Výzva na voľby členov rady školy

Obec Dechtice zastúpená starostom obce PhDr. Karolom Zacharom v zmysle § 25 ods. 1, 2 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje

V Ý Z V U

na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Dechtice 514.

Týmto žiadam riaditeľku ZŠ s MŠ Dechtice 514 o zabezpečenie voľby členov rady školy v nasledovnom zložení a počte:

  • jeden zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ
  • jeden zástupca pedagogických zamestnancov MŠ
  • jeden zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ
  • traja zástupcovia rodičov detí ZŠ
  • jeden zástupca rodičov detí MŠ

Voľby členov rady školy v termíne do 31. 1. 2019 zabezpečí riaditeľka školy, ktorá určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov
O delegovaní zástupcov Obce Dechtice v počte štyria členovia rozhodne zriaďovateľ.

V Dechticiach 11. 1. 2019 

PhDr. Karol Zachar
starosta obce

—————————————————————————————————————————————
Naše číslo DE- S2019/00045
Vybavuje:  PhDr. Zdenka Mašková
Tel: 033 / 55 75 102

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore