Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.2.2016

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  16.2.2016
v zasadačke Obecného úradu v  Dechticiach

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  4. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2016
  5. Informácia o výzvach z Eurofondov k investičným akciám
  6. Schválenie VZN č. 2/2016 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu doplnku č. II. Územného plánu obce Dechtice
  7. Schválenie VZN č. 1/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

Prílohy:

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore