Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.6.2016

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 16.6.2016 o 18:00
v zasadačke Obecného úradu v  Dechticiach

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
 4. Správa HKO o vykonanej kontrole
 5. Plán HKO na II. polrok 2016
 6. Návrh VZN č. 4/2016 o odpadoch
 7. Návrh VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice
 8. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
 9. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Prílohy:

pdf-logo300-80x80   Zápisnica zo zasadnutia

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore