AKTUALITYNEWObecné oznamyZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30. 8. 2021

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov sa
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
uskutočnilo 30. 8. 2021 o 18:00 v kultúrnom dome v Dechticiach.

Program:

     1. Otvorenie
     2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
     3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
     4. Interpelácie poslancov
     5. Určenie výšky poplatkov za sobáš v matričnom obvode Dechtice
     6. Správa zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu zo dňa 15. 06. 2021
     7. Kontrola čerpania rozpočtu obce a ZŠ Dechtice
     8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2021
     9. Schválenie čerpania Rezervného fondu Obce Dechtice
     10. Zrušenie rozpočtovej organizácie Kultúrno osvetového centra pre expozíciu dejín Rotunda Dechtice IČO: 42297893
     11. Žiadosť o predaj pozemku obce parcela č. 3304/16 vo výmere 29 m²
     12. Kúpna zmluva a dohoda o prevzatí záväzku Obec Dechtice a Západoslovenská distribučná, a.s. (IBV Dechtice)
     13. Kúpna zmluva pre kúpu účelovej komunikácie do areálu ČOV Dechtice, TAVOS a.s. a Obec Dechtice
     14. Predĺženie nájomných zmlúv v nájomných bytoch
     15. Rôzne
     16. Diskusia
     17. Záver


Keďže zasadnutie OZ  napĺňalo znaky hromadného podujatia, konalo za prísnych hygienických podmienok.
Tagy
Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť