Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30. 8. 2021

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov sa
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
uskutočnilo 30. 8. 2021 o 18:00 v kultúrnom dome v Dechticiach.

Program:

     1. Otvorenie
     2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
     3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
     4. Interpelácie poslancov
     5. Určenie výšky poplatkov za sobáš v matričnom obvode Dechtice
     6. Správa zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu zo dňa 15. 06. 2021
     7. Kontrola čerpania rozpočtu obce a ZŠ Dechtice
     8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2021
     9. Schválenie čerpania Rezervného fondu Obce Dechtice
     10. Zrušenie rozpočtovej organizácie Kultúrno osvetového centra pre expozíciu dejín Rotunda Dechtice IČO: 42297893
     11. Žiadosť o predaj pozemku obce parcela č. 3304/16 vo výmere 29 m²
     12. Kúpna zmluva a dohoda o prevzatí záväzku Obec Dechtice a Západoslovenská distribučná, a.s. (IBV Dechtice)
     13. Kúpna zmluva pre kúpu účelovej komunikácie do areálu ČOV Dechtice, TAVOS a.s. a Obec Dechtice
     14. Predĺženie nájomných zmlúv v nájomných bytoch
     15. Rôzne
     16. Diskusia
     17. Záver


Keďže zasadnutie OZ  napĺňalo znaky hromadného podujatia, konalo za prísnych hygienických podmienok.
Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore